POLÍTICA DE PRIVACIDADE DA ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL

 1. ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL, en cumprimiento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmalle de que:
  • A súa denominación social é ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL
  • O seu CIF é G15844145
  • O seu teléfono de contacto é 981 227 701
  • O seu enderezo ubícase en Praza Pintor Sotomayor 1, 2º Piso, 15001 A Coruña
  • Está inscrita no Rexistro de Central de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza co número 2002/000862-1
  • E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contacto info@academiagalegadoaudiovisual.gal
 2. Así mesmo, ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolva, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.
 3. ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL implantou tódalas medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recabada a través da súa páxina web www.academiagalegadoaudiovisual.gal
 4. A información obtida por ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.academiagalegadoaudiovisual.gal, será rexistrada nun ficheiro, propiedade de ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL, inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
 5. A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar cousuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación comercial que se estableza entre ambas partes e o envío de comunicacións comerciais sempre relacionadas cos servizos de ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL.
 6. A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.academiagalegadoaudiovisual.gal, imprican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL, coas finalidades expresadas no apartado 5.
 7. Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e firmada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daquelles dereitos que desexe, a ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL, Praza Pintor Sotomayor 1, 2º Piso, 15001 A Coruña. Este servicio no terá coste algún para solicitante.
 8. Cando un usuario accede á páxina web de ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DOAUDIOVISUAL pode quedar rexistro de parámetros tales como o enderezo IP do usuario que seconecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estadística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poida ser recabado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
 9. ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da informacióncontida na súa web ou na configuración e presentación desta.
 10. ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL non garante a inexistencia de erros noacceso ao sitio Web ou no seu contido nin que este se atope actualizado, aínda que empregará tódalas medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou subsanalos.
 11. ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL non asume responsabilidade algunha derivada dos contenidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.
 12. A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos dePropiedade Intelectual ou Industrial de ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
 13. ASOCIACIÓN ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.academiagalegadoaudiovisual.gal, dun mal funcionamiento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.